Hỗ trợ trẻ em nghèo từ 6 – 17 tuổi hình thành ước mơ về tương lai tươi sáng hơn, đồng thời giúp các em nhận ra và khai thác các ưu điểm của mình trong hành trình vượt khó.

  • Hỗ trợ vật chất ở mức cơ bản để tránh gánh nặng tài chính liên quan đến việc học tập cho gia đình các em (gạo, quần áo, sách vở, cặp, bút cho một năm học)
  • Đỡ đầu về tinh thần thông qua các hoạt động giúp các em mở rộng tầm nhìn (Chương trình hoạt động tại địa phương hoặc tham quan địa phương khác).
  • Gắn bó với các em ở mức cá nhân thông qua việc gửi thư, gặp mặt hàng quý để hiểu và nâng đỡ về mặt tinh thần cho từng hoàn cảnh.

Tiêu chí của chương trình:

  • Giai đoạn 1: ưu tiên cho các em nghèo, học khá giỏi và có ý thức tự lập ở các vùng nông thôn.
  • Các em cần nỗ lực trong học tập và/hoặc các hoạt động khác để tiếp tục nhận được hỗ trợ vào năm sau.
  • Giai đoạn 2: Có thể mở rộng cho trẻ em nghèo có học lực thấp hơn.